Kancelaria Jurysta

Radcy Prawnego Marii Zajka

O firmie

Kancelaria Radcy Prawnego Marii Zajka JURYSTA w Kielcach powstała jako jedna z pierwszych kancelarii radcowskich w 1990 r.

Głównym celem realizowanym od czasu założenia Kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Cel ten realizowany jest poprzez staranny dobór zapraszanych do współpracy radców prawnych. 
 
Kancelaria obsługiwała i obsługuje przedsiębiorców działających w różnych branżach gospodarki. 
Kancelaria świadczy również usługi prawne dla osób fizycznych.
Klienci Kancelarii mają swoje siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kilku województw.

Kancelaria JURYSTA oferuje fachową pomoc prawną, z możliwością świadczenia usług także w terenie. 
 
Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in. opracowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie procesów sądowych, zakładanie i rejestrację spółek.

W czym możemy pomóc?

Kancelaria Radcy Prawnego Marii Zajka „Jurysta” w szczególności zapewnia pomoc prawną w zakresie:
Opiniowanie, uczestnictwo w negocjacjach i współpraca przy przygotowywaniu projektów kontraktów, uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów prawnych powstających w trakcie realizacji kontraktów oraz innych umów – w pełnym zakresie działalności obsługiwanych przedsiębiorców.

​Zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez komorników.

Pełny serwis prawny w zakresie przygotowania i przeprowadzania publicznych emisji akcji i innych papierów wartościowych oraz w zakresie wprowadzania akcji do obrotu publicznego i giełdowego, opracowywanie części prawnej prospektów emisyjnych, przeprowadzanie audytów prawnych, udzielanie konsultacji i przeprowadzanie szkoleń w zakresie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych spółek publicznych, wynikających z Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz innych przepisów prawnych.

Przygotowywanie wniosków dotyczących zamiaru łączenia się przedsiębiorców, wykonywanie czynności związanych z ochroną przedsiębiorcy przed czynami nieuczciwej konkurencji, konsultacje i porady dotyczące konieczności wszczęcia postępowania oraz podczas trwania postępowania.

Konsultacje, porady, pomoc prawna związana z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, prowadzeniem dokumentacji korporacyjnej, przekształcaniem i fuzjami spółek, prowadzeniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników (również w strukturach holdingowych), wypełnianiem obowiązków informacyjnych wymaganych przez prawo handlowe, dokonywaniem czynności w postępowaniu rejestrowym

Udzielanie porad prawnych i konsultacji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz związanych ze stosunkiem pracy, pomoc przy tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych wymaganych przez prawo pracy.

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie pism procesowych, doradztwo prawne w postępowaniach, prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania upadłościowego w imieniu dłużników lub wierzycieli, zgłaszanie wierzytelności do postępowania upadłościowego oraz postępowania układowego, prowadzenie korespondencji z syndykami i nadzorcami sądowymi.
 Zasady zawierania kontraktów i rozliczeń z klientami
 
Kancelaria Radcy Prawnego Marii Zajka „Jurysta” z siedzibą w Kielcach świadczy obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, operujących w każdym sektorze gospodarki i działających na terenie Polski. Obsługa obejmuje zarówno doraźne porady prawne jak i pełny, kompleksowy serwis prawny.
 
Kontrakt z klientem zawiera Partner Wiodący. Jest on odpowiedzialny wobec Klienta za koordynację prowadzonych na jego rzecz prac. Partner Wiodący wyznacza radcę prawnego o odpowiedniej specjalizacji i deleguje go do prowadzenia
poszczególnych rodzajów spraw, o czym informuje Klienta.
 
 
Klient za wykonywanie pomocy prawnej rozlicza się wyłącznie z Partnerem Wiodącym. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia są stawki godzinowe. Wynagrodzenie za poszczególne usługi uzależnione jest od stopnia zawiłości sprawy. W zależności od rodzaju pomocy prawnej rozliczenia dokonywane są w okresach miesięcznych lub po zakończeniu zleconej sprawy.
 
W przypadku stałej obsługi prawnej istnieje możliwość negocjowania wysokości stawek godzinowych lub określenia wynagrodzenia w formie ryczałtu ustalanego z klientem indywidualnie.
 

Kancelarie współpracujące

Radcowie prawni współpracujący z Kancelarią „ Jurysta” 

Monika Bartoszewicz
e-mail: mbartoszewicz@jurysta.com.pl
(Kl-K-570)

Przemysław Zajka
e-mail: pzajka@jurysta.com.pl
(Kl-K-714)

Joanna Ruchomska
e-mail: jruchomska@jurysta.com.pl
(KL-1125)

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Marii Zajka „Jurysta”.
 25-509 Kielce,
ul. Leśna 1A/13
tel: 41 368 10 75